info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Algemene voorwaarden MediLaw

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, die onder de handelsnaam MediLaw zakelijke dienstverlening aanbiedt.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.

3. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake van het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan opdrachtnemer, tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever. De kosten van derden worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Tarieven

1. Het tarief voor de werkzaamheden wordt voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht overeengekomen. Alle overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW en eventuele overige kosten.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd het tarief jaarlijks opnieuw te bepalen. Opdrachtgevers worden tijdig geïnformeerd over een wijziging van het tarief.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtnemer factureert de werkzaamheden maandelijks, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

3. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.

4. Indien noodzakelijk in verband met het uitblijven van de betaling, kan opdrachtnemer de werkzaamheden opschorten totdat betaling plaats heeft gevonden, met uitsluiting van de aansprakelijkheid voor de schade die daaruit zou kunnen ontstaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening komt van de opdrachtnemer.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.

Artikel 6. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.